เซ็นเซอร์ PID สำหรับการตรวจจับ VOC

เครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์คงที่เซ็นเซอร์ ...

เซ นเซอร pid rs485 เคร องตรวจจ บก าซแบบพกพาเคร องตรวจจ บก าซ h2s จากประเทศจ น, ช นนำของจ น เคร องตรวจจ บก าซ VOC ตลาดส นค า, ด วยการควบค มค ณ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เครื่องวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs) รุ่น NEO mPower …

ข อม ลผล ตภ ณฑ NEO เป นเคร องม อตรวจว ดสารอ นทร ย ระเหยง าย (VOCs) แบบพกพา สามารถใช ตรวจว ดในระด บหน วย ppb โดย VOCs ประกอบด วยสารเคม หลากหลายชน ด เช น เบนซ น แอลกอ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว-Disposable Gas Detector, Single Gas …

เคร องตรวจจ บแก สร ว-Disposable Gas Detector, Single Gas Detectors Side Menubar สมหวังเงินสั่งได้ แหล่งรวมเงินกู้ในระบบ นอกระบบ เงินด่วน สินเชื่อ ลงประกาศฟรี โฆษณาฟรี โปรโมทเว็บฟรี

Get Price

Chat With WhatsApp

เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ Gas Detector เครื่องตรวจ ...

PS500 สามารถตรวจจ บก าซได ส งส ดถ ง 5 ก าซ โดยใช เซ นเซอร electrochemical, Catalytic, PID และ Infrared PS500 ม ประส ทธ ภาพในสภาพแวดล อมท ม เส ยงด งรบกวน เน องจากม ล กษณะเด นท เส ยงส ญญาณเต ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว เพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการ ...

เคร องตรวจจ บแก สร ว ค ออ ปกรณ อ เล กทรอน กส ท ใช สำหร บตรวจจ บและแจ งเต อนจากความผ ดปกต ของแก ส เช น ตรวจหาจ ดท แก สร วไหล ระด บความเข มของการร วไหล ตรวจ ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เครื่องตรวจจับ VOC (สารระเหยอินทรีย์) Tiger - Bondu-th

เคร องตรวจจ บ VOC ท ม ประส ทธ ภาพ Tiger ให ช วงการตรวจจ บแบบไดนาม กต งแต 0 ถ ง 20,000 ช นต อหน งล าน (ppm) โดยม ความไวต ำส ดท (1 ppb) ซ งเป นเคร องตรวจว ด VOC ท ม การว ดกว างท ส ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เซนเซอร์ PID - Draeger

เซนเซอร สำหร บตรวจว ดชน ดโฟโตไอออไนเซช น (PID) เต มเต มตระก ลเซนเซอร ของ Dräger ให สมบ รณ แบบในด านการตรวจว ดสารประกอบอ นทร ย ระเหยง าย (VOC) ในช วง ppm หร อ ppb ด งน ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เครื่องตรวจจับก๊าซ VOC แบบพกพา C8H8 …

ค ณภาพส ง เคร องตรวจจ บก าซ VOC แบบพกพา C8H8 อ ปกรณ ตรวจจ บก าซสไตร นพร อมเซ นเซอร PID จากประเทศจ น, ช นนำของจ น pid voc detector ส นค า, ด วยการควบค มค ณภาพอย างเข มงวด voc ...

Get Price

Chat With WhatsApp

เครื่องตรวจวัดแก๊ส PID – VOC

Gas detector ราคา: เคร องว ดแก ส (Gas Detector) ค ออ ปกรณ ท ตรวจจ บการร วไหลของแก สท อาจเป นอ นตรายโดยเซ นเซอร เซ นเซอร เหล าน ม กใช เส ยงเต อนเพ อเต อนโดยม เส ยงด งมากกว า ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Volatile Organic Compounds (VOCs)

เคร องตรวจจ บสารระเหยอ นทร ย (VOC) ร น MultiRAE Pro Pumped / eV ppb PID / LEL / Cl ₂ / NH ₃ / O ₂ / Non-Wireless ม อ ปกรณ ไร สายช นนำของอ ตสาหกรรมน จะคอยตรวจสอบการค กคามท งทางเคม และร …

Get Price

Chat With WhatsApp

Honeywell Analytics - TSI Corporation

Honeywell Analytics Products TSI Corporation Co.,Ltd. บร ษ ทฯ.เป นต วแทนจำหน ายในประเทศไทย อย างเป นทางการ ของส นค า Honeywell Analytics ผ ผล ตช นนำของโลกทางด าน ระบบควบค มและเซ นเซอร ตรวจ…

Get Price

Chat With WhatsApp

เครื่องวัดเบนซิน (GX-6000 Benzene Gas Monitor) - Bondu-th

เคร องตรวจว ดเบนซ น GX-6000 Benzene Detector เป นเคร องเปล ยนเกมและเพ งเปล ยนเกมอ กคร งด วยโหมดการว ดเฉพาะของเบนซ น ด วยการเพ มต วเซ นเซอร Pid eV PX ท ม ความละเอ ยดส ง GX-6000 ...

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us